Návykové poruchy

Duševní stavy  periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti. Jsou vyvolány opakovaným užíváním drogy, a to přírodní nebo syntetické, která mění vědomí člověka.

Škodlivé užívání

Musí být jasně prokázáno, že požití látky je zodpovědné za tělesné nebo duševní poškození (nebo k němu podstatně přispívá), včetně zhoršeného úsudku nebo dysfunkčního chování, a může vést k neschopnosti nebo k nepříznivým důsledkům v interpersonálních vztazích.  Užívání trvalo alespoň 1 měsíc nebo se vyskytovalo opakovaně během 12 měsíců.

Závislost

Silná touha nebo nutkání užít látku; zhoršená schopnost kontrolovat chování spojené s užíváním látky, ve smyslu začátku a ukončení nebo množství látky, projevující se takto: jedinec látku užívá ve větším množství nebo po delší dobu, než měl v úmyslu, nebo si stále přeje či se bezúspěšně snaží snížit nebo kontrolovat užívání látky.

Odvykací stav

Musí být jasný důkaz o nedávném úplném vysazení nebo snížení dávek látky po opakovaném a obvykle dlouhodobém užívání a/nebo používání vysokých dávek této látky.

Alkohol

Pivo
Víno
Destiláty

Opioidy

Opium, morfín, heroín
Metadon, buprenorfin
Kratom

Stimulancia

Pervitin, Extáze, MDA,MDMA
Taneční drogy
Amfetaminy

Sedativa a hypnotika

Diazepam, bromazepam, alprazolam,
klonazepam, zolpidem, zopiklon
pregabalin

Kanabinoidy

Marihuana a hašiš
THC, HHC a jiné nové drogy

Tabák a kouření

Tabák
Kouření
Elektronické cigarety

Kokain

Kokainové deriváty
Crack
Speedball

Halucinogeny

LSD, Ibogain
Rostliny - Ayahuasca
Houby - Psilocybin, meskalin

Kombinace

Kombinace více látek